رد کردن لینک ها

سبک: پیشفرض – فرمت: نقل قول

احمق فکر نمی کند او عاقل است، اما انسان عاقل می داند که خودش احمق است.

به گفتگو بپیوندید